Yokohama 160×600
Jok 160X600
Formula V8 3.5 Series